Centrum pro předškolní děti (CPD)


FOTOGALERIE

Celotýdenní dopolední programy pro předškoláky 
ve věku 3 - 6 let

 

Výhody Centra pro předškolní děti (CPD):

Pracují zde kvalifikovaní předškolní pedagogové s dlouholetou praxí.

Děti se vzdělávají v malém kolektivu (max. 15 dětí), což dává prostor pro individuální přístup.

Po dohodě přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme možnost využít podpůrná opatření v podobě asistenta pedagoga.

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale nemusíme se jím striktně řídit jako např. státní MŠ. Máme tak větší prostor pro alternativní přístupy, plnění spontánních přání dětí a volbu aktivit dle preference dětí.

Rodiče chápeme jako partnery, se kterými společně realizujeme vzdělávání a výchovu jejich dětí. Organizujeme řadu aktivit společných pro rodiče a děti (např. sportovní odpoledne, dílničky aj.).

Po dohodě je možné přijmout i děti mladší tří let.

Děti mohou dále navštěvovat zájmové kroužky v rámci DDM Praha 7 (kroužky pro předškoláky).

Máme možnost využívat velkou tělocvičnu, která je vybavena kromě klasického tělovýchovného nářadí i odrážedly, autíčky a skákacími hrady.

 

Učení hrou: 

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte.

Prostřednictvím hry rozvíjíme myšlení, řeč, motoriku a prosociální dovednosti dětí.

V CPD pracujeme i s edukativními mobilními zařízeními jako např. Magic box.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby činnost vnímaly jako přirozenou a zábavnou.

Podporujeme přirozené vztahy mezi dětmi a kamarádské chování.

 

Logopedická prevence:

Nově dětem nabízíme logopedické chvilky pod vedením logopedické preventistky.

Zaměřujeme se na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Rozvíjíme sluchovou paměť i grafomotoriku.

Zařazujeme i dechová cvičení a procvičujeme motoriku jazyka a mluvidel.

 

Výtvarná výchova:

Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami a dalšími uměleckými činnostmi.

Podporujeme estetické vnímání dětí. Necháváme dětem prostor k vlastní tvorbě a respektujeme jejich originalitu.

 

Hudební výchova:

Rozvíjíme u dětí jejich múzické schopnosti.

Hudbu posloucháme, ale i aktivně provozujeme například hrou na hudební nástroj, hudebně pohybovými hrami, zpěvem či tancem.

 

Pohybové aktivity:

Rozvíjíme tělesné a pohybové schopnosti a dovednosti dětí.

Pohybové a psychomotorické hry jsou oblíbenou denní aktivitou. Pravidelně zařazujeme vyrovnávací, protahovací, průpravná, rovnovážná a relaxační cvičení.

Cvičíme dětskou jógu, s pomůckami i na nářadí. Spojujeme pohyb s říkankou, zpěvem.

Minimálně 1x týdně navštěvujeme tělocvičnu.

 

Provozní doba : pondělí až pátek, od 8:00 do 13:00 hod.
Cena: měsíční 850 Kč

  
Rodiče na mateřské dovolené mohou umístit dítě dle potřeby  jen na jeden den  či na část měsíce a neztratit kontakt s původní prací či se postarat o mladšího sourozence a neztrácí rodičovský příspěvek.

Formulář pro přihlášení na rok 2018/2019 můžete posílat na níže uvedené kontakty, nebo donést osobně.

- Formulář -

 

Kontakty:

Bc. Kateřina Procházková

tel: 724 350 603

e-mail: cpd@ddmpraha7.cz